Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Algemene voorwaarden

 1. Op alle opdrachten aan Omroep LEO Middelsé en op de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan is afgeweken en deze afwijking door Omroep LEO Middelsé schriftelijk is vastgelegd en ondertekend.
 2. Een contract wordt schriftelijk aangegaan voor een onderling te bepalen periode. De directie van Omroep LEO Middelsé tekent het contract. Mondelinge afspraken en afspraken in contractaanvragen zijn voor Omroep LEO Middelsé slechts bindend voor zover schriftelijk door of namens het bestuur van Omroep LEO Middelsé bevestigd. In het contract worden onder andere het totaal aantal af te nemen seconden en/of uitzendingen, de prijs per seconde en/of uitzenddag(en) waarin uitgezonden wordt, vermeld. Omroep LEO Middelsé is gerechtigd bij het afsluiten van het contract een planning van alle uitzendingen van het totaal aantal overeengekomen seconden en/of uitzenddagen van de opdrachtgever te verlangen. Na realisering van het overeengekomen aantal seconden en/of uitzenddagen wordt het contract geacht te zijn beëindigd.
 3. Een nieuw contract met betrekking tot dezelfde commercial of hetzelfde artikel kan pas worden afgesloten indien een eerder afgesloten contract is beëindigd.
 4. Omroep LEO Middelsé behoudt zicht het recht voor, de tarieven te wijzigen. Overeengekomen tarievengelden slechts voor de periode van maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van het contract.
 5. Opdrachtgever verplicht zich door het afsluiten vanhet contract het overeengekomen aantal seconden en/of uitzenddagen te betalen. Omroep LEO Middelsé is gerechtigd een vooruitbetaling van 35% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid, te eisen.
 6. Indien Omroep LEO Middelsé op verzoek van een opdrachtgever logo’s of andere zaken ontwerpt, zelf de lay-out van de opdracht verzorgt, of indienmateriaal niet compleet klaar voor uitzending wordt aangeleverd, worden de opdrachtgever hiervoor de door Omroep LEO voor deze werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening gebracht. Door Omroep LEO vervaardigd materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk eigendom van Omroep LEO. De in het contract opgenomen tarieven zijn bovendien exclusief eventuele afdrachten aan BUMA/Stemra of vergelijkbare instellingen.
 7. Indien na afloop van de contracttermijn het overeengekomen aantal uitzendseconden en/of uitzenddagen niet is gerealiseerd, vervalt het recht op uitzendingen voor het overige, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Omroep LEO Middelsé is als dan gerechtigd onmiddellijk en ineens betaling van het resterende (en nog niet betaalde) aantal uitzendseconden en/of uitzenddagen te vorderen.
 8. Omroep LEO Middelsé stuurt de opdrachtgever facturen voor de uitgezonden commercials. Betaling van deze facturen dient steeds binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn geschied. Bij gebreke hiervan worden opdrachtgever rente en eventuele incasso en/of gerechtelijke kosten in rekening gebracht. In dat geval is Omroep LEO gerechtigd verdere uitzendingen te annuleren. Dit zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat de opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen.
 9. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur niet schriftelijk heeft gereageerd op de hem berekende prijs wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.
 10. Bij herhaalde overschrijding van de in artikel 8 genoemde krediettermijn is Omroep LEO Middelsé gerechtigd vooruitbetaling te eisen van de nog niet gerealiseerde uitzendseconden en/of uitzenddagen.
 11. De opdrachtgever kan in mindering op het contract slechts commercials doen uitzenden die de producten en/of diensten van de opdrachtgever zelf betreffen.
 12. Omroep LEO Middelsé behoudt zich het recht voor, commercials om bepaalde redenen te weigeren.
 13. Commercials onder nummer worden niet geplaatst.
 14. De opdrachtgever vrijwaart Omroep LEO Middelsé van eventuele aanspraken van derden op grond van inhoud, vorm of strekking van het door hem aangeleverde materiaal, of op grond van de door hem aan Omroep LEO verstrekte instructies, en alle kosten daaruit voortvloeiend.
 15. Omroep LEO Middelsé is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) zoek of in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs, audiotapes of andere door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen.
 16. Omroep LEO Middelsé is nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor het, niet tijdig of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Indien een door Omroep LEO gemaakte fout of onzorgvuldigheid evident afbreuk doet aan de publiciteitswaarde van de commercial, wordt op verzoek gerectificeerd, indien het verzoek Omroep LEO binnen 14 dagen na de eerste vertoning schriftelijk heeft bereikt.
 17. Voor fouten in telefonisch opgenomen commercials of in het door of namens de opdrachtgever aangeleverde materiaal is Omroep LEO Middelsé niet aansprakelijk.
 18. Omroep LEO Middelsé behoudt zich het recht voor in geval van onmogelijkheid tot uitzending van een commercial op overeengekomen datum door overmacht (waaronder ook calamiteiten, staking en bedrijfsstoring vallen), of wegens haar verplichtingen jegens de lokale omroep of kabelexploitant, de desbetreffende commercial op een andere datum te plaatsen. Omroep LEO zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 19. Omroep LEO Middelsé behoudt zich het recht voor, lopende contracten met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zij om welke reden ook blijvend niet in staat zal zijn de commercials en/of de kabelkrant te vertonen. Omroep LEO verplicht zich ertoe een en ander zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen.
 20. Commercials moeten inhoudelijk voldoen aan de vereisten van de Reclame Code.
 21. Op alle opdrachten aan en contracten met Omroep LEO Middelsé is Nederlands recht van toepassing.
 22. Annuleringen worden tot minimaal 5 werkdagen voor uitzending zonder uitzendkosten geaccepteerd.
 23. Geschiedt annulering korter dan 5 werkdagen voor uitzending, dan is het volledige tarief verschuldigd.
 24. Door Omroep LEO Middelsé vervaardigde commercials kunnen niet zonder toestemming van het mediabedrijf voor andere uitzenddoeleinden worden gebruikt.