Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Groene Ster zaterdag het decor van eerste Leeuwarder triatlon

Het Groene Ster-gebied is zaterdag het decor van de eerste Leeuwarder triatlon. Er doen honderd sporters mee aan het evenement. Dat is ook het maximale aantal, omdat de organisatie het aantal deelnemers beperkt wil houden vanwege de geldende coronamaatregels.

De deelnemers zwemmen en hardlopen in het Groene Ster-gebied, voor het fietsen doen ze onder andere ook Gytsjerk en Lekkum aan. De deelnemers kunnen kiezen uit een korte en een lange triatlon.

Het idee van de triatlon komt van Daniël Hooghiemstra. "Ik bin sels ek besiker fan it gebiet en 'fervent' dielnimmer oan triatlons. Je hawwe in idee en je prate wat mei minsken. Fan it ien komt it oar en sneon is it safier", zegt de organisator.

Wachtlijst
Als het aan Hooghiemstra ligt dan blijft het niet bij deze ene editie. "Op it momint dat minsken harren ynskriuwe koene, rûn it al stoarm. Ik haw no noch in behoarlike wachtlist fan minsken dy't eins net meidwaan kinne. Dat jout wol in soad fertrouwen. Minsken fine it 'leuk' en it sprekt oan. Dus ik soe it graach noch ris dwaan wolle", aldus de triatleet.

Discussieer mee