Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

VIDEO: Reduzum wil eigen woningbouwcorporatie

Doarpsbelang Reduzum onderzoekt de mogelijkheid om een eigen woningbouwcorporatie te beginnen. Jonge starters moeten zo weer de mogelijkheid krijgen om in eigen dorp te blijven wonen.

Daarom is de Kommisje Wenjen van het Doarpsbelang begonnen met een masterplan Wonen. Door een eigen corporatie te beginnen kunnen starters uit het eigen dorp voorrang krijgen bij het kopen of huren van een woning. Gewone woningcorporaties mogen dat wettelijk niet.

Doorgroeien in eigen dorp
"It is muoilik foar jongerein om troch te groeien yn it doarp", vertelt Ranil Korf van de Kommisje. "Dan komme se ergens oars te wenjen. Dêr is neat mis mei, at je dat sels wolle. Mar at je sels graach yn it doarp wenjen bliuwe wolle, moat dat kinne."

Om starters een beter kans te geven, wil het eigen woningen in beheer hebben, vertelt Korf. "We ha in tal foarbylden sjoen fan oare doarpen, dan moatte we dat as doarp útsykje oft der genôch draachflak foar is om dat plan fierder út te wurkjen."

Discussieer mee